DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3831 Lê Bàng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3832 NGUYỄN HỮU TRÌNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3833 Nguyễn Dũng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3834 Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Thạch Bích Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3835 Công ty CP Du lịch Pha Đin Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3836 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Miền Bắc Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3837 Công ty CP Du lịch Pha Đin Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3838 Công ty TNHH Đầu tư tổng hợp Phương Đạt Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3839 UBND HUYỆN MỘ ĐỨC Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3840 Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Thạch Bích Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư