DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3791 NGUYỄN LÊ TÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3792 BÙI QUANG CẢM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3793 NGUYỄN THỊ KIỀU VÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3794 LÊ DUY PHÚ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3795 CHÂU THỊ HUỆ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3796 PHAN QUANG MINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3797 NGUYỄN THỊ THỦY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3798 TRƯƠNG THỊ BÍCH CHI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3799 PHẠM NGỌC THÀNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3800 Nguyễn Đức Dũng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp