DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3781 UBND HUYỆN LÝ SƠN Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3782 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3783 UBND HUYỆN BA TƠ Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3784 SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3785 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3786 UBND HUYỆN BÌNH SƠN Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3787 BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3788 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3789 VĂN PHÒNG UBND TỈNH Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3790 UBND HUYỆN ĐỨC PHỔ Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ