DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3771 SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3772 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3773 UBND HUYỆN MỘ ĐỨC Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3774 UBND HUYỆN SƠN TỊNH Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3775 UBND HUYỆN TƯ NGHĨA Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3776 UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3777 UBND HUYỆN NGHĨA HÀNH Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3778 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN TÂN Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3779 SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3780 UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH UỶ QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ