DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3761 LÊ THỊ HOANH Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3762 BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3763 NGUYỄN CÁT PHƯƠNG NHI Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3764 NGUYỄN HỮU THỌ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3765 PHẠM THỊ TƯỜNG NY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3766 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3767 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3768 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3769 QUẢNG QUỐC HÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3770 Nguyễn Thị Thu, Trưởng Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp