DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3761 Đỗ Minh Sơn Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3762 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3763 TRẦN KIM KHÔI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3764 Nguyễn Thị Tuấn Hằng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3765 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3766 Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
3767 Công ty CP Đại Triệu Phát Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
3768 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3769 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3770 HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ