DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
21 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội Thành phố Quảng Ngãi Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
22 Phòng Lao động- Thương binh &Xã hội huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
23 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh ( 4N) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
24 CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN Lĩnh vực hóa chất Sở Công Thương
25 TẠ MINH TRUNG Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
26 TẠ NGỌC ĐỨC Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
27 NGUYỄN TRUNG NGHĨA Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
28 PHẠM CHÍ CÔNG Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
29 LƯƠNG THỊ DIỄM ĐOAN Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
30 ĐẶNG THANH TỊNH Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng