DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
231 Bưu điện Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
232 NGUYỄN NGỌC ANH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
233 NGUYỄN THỊ HỒNG MẪN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
234 PHAN THỊ THỌ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
235 Huỳnh Ta Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
236 NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯỢNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
237 PHAN THỊ THU SƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
238 BÙI VĂN TÍN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
239 NGUYỄN THỊ XUÂN QUỲNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
240 Phan Văn Kha Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp