DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
201 NGUYỄN NGỌC ANH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
202 NGUYỄN THỊ HỒNG MẪN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
203 PHAN THỊ THỌ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
204 Huỳnh Ta Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
205 NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯỢNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
206 PHAN THỊ THU SƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
207 BÙI VĂN TÍN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
208 NGUYỄN THỊ XUÂN QUỲNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
209 Phan Văn Kha Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
210 HỒ THỊ THÀNH THƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp