DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
171 Trường TH và THCS Bình An Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
172 Trường THCS Bình Dương Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
173 Nguyễn Thị VIệt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
174 Võ Đình Dũng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
175 Nguyễn Thị VIệt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
176 TRẦN TIẾN EM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
177 Nguyễn Thị VIệt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
178 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
179 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
180 WALIA PUNEET Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp