DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
101 Võ Hữu Nam Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
102 Nguyễn Ánh (0368208081) Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
103 Phan Chín Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
104 Phạm Minh Hải Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
105 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
106 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
107 NGUYỄN HỒNG TƯ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
108 LÊ THỊ MAI TRINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
109 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
110 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn