DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
91 Phòng Lao động-TB&XH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
92 Phòng Lao động-TB&XH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
93 Phòng Lao động-TB&XH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
94 Phòng Lao động-TB&XH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
95 Phòng Lao động-TBXH huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
96 Phòng Lao động - TB&XH huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
97 Phòng Lao động - TB&XH huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
98 Phòng Lao động - TB&XH huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
99 Phòng Lao động - TB&XH huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
100 Phòng Lao động - TB&XH huyện Mộ Đức Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội