DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 LÊ VĂN TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
2 NGUYỄN HỮU HIẾU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3 NGUYỄN VĂN KHUÊ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5 TRẦN NHIỀU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7 NGUYỄN THỊ MƠ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
8 TRƯƠNG CÔNG MINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
9 TRẦN ĐẶNG TRÚC PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
10 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp