Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: SKHDT0931900334

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư công

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý