Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: STNMT0661900075

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý