Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: SXD0451900004

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý