Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: SGDDT0181900122

Chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý