Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.34.H48-200612-0185

Đề nghị tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh thành tích hàng năm theo đợt hoặc theo chuyên đề