Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: SVHTTDL0901900012

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý