Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.28.H48-201120-0003

Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm ngoại ngữ - tin học ngoài công lập

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý