STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
246 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
247 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
248 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
249 Báo cáo giải trình nhu cầu và thay đổi sử dụng lao động nước ngoài Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
250 Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp