STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
201 Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực tôn giáo Sở Nội vụ
202 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
203 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Lĩnh vực quỹ Sở Nội vụ
204 Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực tôn giáo Sở Nội vụ
205 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
206 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
207 Đổi tên Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Lĩnh vực quỹ Sở Nội vụ
208 Giám định vết thương còn sót Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
209 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và môi trường
210 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế