Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 6812/6812

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 499/499

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1057/1057

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1828/1828

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1037/1037

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 1273/1273

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 115/115

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 397/397

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1047/1047

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 400/400

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 24/24

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 165/165

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2545/2545

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 149/149

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 168/168

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 4981/4981

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 4208/4208

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 4832/4833

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 4074/4076

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 56/56

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 2672/2672

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 96/96

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 97/97

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 168/168

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 195/195

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá