Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 9085/9085

Đánh giá
Phan Ngọc Tuấn Anh

Tỷ lệ hài lòng: 105/105

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1768/1768

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 2311/2311

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1345/1345

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 254/254

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 701/701

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1218/1218

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 648/648

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 35/35

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 219/219

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 3403/3403

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 321/321

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 302/302

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 425/425

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 11878/11879

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 13918/13920

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 12268/12269

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 22/22

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 4432/4432

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 189/189

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 157/157

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 702/702

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 108/108

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 3613/3616

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 19/19

Đánh giá
Nguyễn Văn Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 2270/2270

Đánh giá
Nguyễn Tiến Sỹ

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Võ Nguyên Tú Anh

Tỷ lệ hài lòng: 1026/1030

Đánh giá
Huỳnh Trung Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 36/36

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá