Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 5078/5078

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 1214/1214

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 432/432

Đánh giá
Võ Thị Thiên Nga

Tỷ lệ hài lòng: 388/388

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 653/653

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1250/1250

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 838/838

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 579/579

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 172/173

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 3013/3013

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 362/362

Đánh giá
Nguyễn Công Duy

Tỷ lệ hài lòng: 275/275

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 323/323

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 593/594

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 339/339

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 18/18

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 82/82

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 229/229

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 2368/2368

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2204/2204

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 407/407

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 372/372

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 146/146

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 69/69

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 528/528

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 917/917

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 23/23

Đánh giá
Trần Đình Quang

Tỷ lệ hài lòng: 10/10

Đánh giá
Bùi Thị Việt Hà

Tỷ lệ hài lòng: 115/115

Đánh giá
Nguyễn Thị Thủy Tiên

Tỷ lệ hài lòng: 7/7

Đánh giá
Lê Vũ Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Văn Trị

Tỷ lệ hài lòng: 6/6

Đánh giá