Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 6899/6899

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1163/1163

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1912/1912

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1082/1082

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 1388/1388

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 123/123

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 434/434

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1070/1070

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 464/464

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 28/28

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 168/168

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2652/2652

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 195/195

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 170/170

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 6152/6154

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 4208/4208

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 4832/4833

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 5029/5031

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 84/84

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 2987/2987

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 110/110

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 105/105

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 259/259

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 1271/1272

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 3/3

Đánh giá
Nguyễn Văn Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá