Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 4258/4258

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 1212/1212

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 412/412

Đánh giá
Võ Thị Thiên Nga

Tỷ lệ hài lòng: 361/361

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 615/615

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1146/1146

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 790/790

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 573/573

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 172/173

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 2785/2785

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 284/284

Đánh giá
Nguyễn Công Duy

Tỷ lệ hài lòng: 274/274

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 277/277

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 503/504

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 256/256

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 15/15

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 77/77

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 209/209

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 2205/2205

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 1814/1814

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 371/371

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 372/372

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 144/144

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 68/68

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 433/433

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 396/396

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 5/5

Đánh giá