DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Công ty TNHH MTV Kinh doanh xăng dầu Toàn Thịnh Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
2 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Trường Phúc Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
3 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Trường Phúc Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
4 Công ty Cổ phần đầu tư Hà - Mỹ Á Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
5 TRẦN THỊ LỆ TUYỀN Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
6 TRẦN THỊ LỆ TUYỀN Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
7 TRẦN THỊ LỆ TUYỀN Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
8 TRẦN THỊ LỆ TUYỀN Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
9 TRẦN THỊ LỆ TUYỀN Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
10 TRẦN THỊ LỆ TUYỀN Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội