DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 ĐỖ NGỌC MINH Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 NGUYỄN VĂN TIN Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 NGUYỄN ĐỨC PHONG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 ĐỖ NGỌC MINH Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 NGUYỄN CÔNG VIÊN Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
10 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRÀ BÌNH Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường