Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 3647/3647

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 1212/1212

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 363/363

Đánh giá
Võ Thị Thiên Nga

Tỷ lệ hài lòng: 265/265

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 599/599

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1038/1038

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 735/735

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 569/569

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 167/168

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 2592/2592

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 258/258

Đánh giá
Nguyễn Công Duy

Tỷ lệ hài lòng: 274/274

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 246/246

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 433/434

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 229/229

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 13/13

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 69/69

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 177/177

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 2012/2012

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 1689/1689

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 347/347

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 370/370

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 144/144

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 61/61

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 365/365

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 123/123

Đánh giá