Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
92.58 %
Đã tiếp nhận
54380
hồ sơ
Đã xử lý
52026
hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Chọn năm:
Chọn năm:
Chọn quận/huyện cần hiển thị
Chọn năm:
Thống kê Sở/Ngành
Thống kê Huyện/Thành phố
Thống kê Phường/Xã