DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Phòng lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Phòng Lao động-TB&XH huyện Đức Phổ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh.(3T) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh.(3T) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
5 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh.(3T) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
6 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh.(3T) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
7 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh.(3T) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
8 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh.(3T) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
9 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh.(3T) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh.(3T) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội