Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 6063/6063

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 472/472

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 814/814

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1607/1607

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 996/996

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 3553/3553

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 1137/1137

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 323/323

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 957/957

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 376/376

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 22/22

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 143/143

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2299/2299

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 509/509

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 68/68

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 134/134

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 781/781

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 7935/7936

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 2729/2729

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 560/560

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 1759/1759

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 71/71

Đánh giá
Trần Đình Quang

Tỷ lệ hài lòng: 128/128

Đánh giá
Nguyễn Thị Thủy Tiên

Tỷ lệ hài lòng: 109/109

Đánh giá
Lê Vũ Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 22/22

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 56/56

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá