Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 5312/5312

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 1214/1214

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 440/440

Đánh giá
Võ Thị Thiên Nga

Tỷ lệ hài lòng: 393/393

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 675/675

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1333/1333

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 874/874

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 579/579

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 172/173

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 3143/3143

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 455/455

Đánh giá
Nguyễn Công Duy

Tỷ lệ hài lòng: 275/275

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 323/323

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 640/641

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 369/369

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 19/19

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 88/88

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 2372/2372

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2209/2209

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 434/434

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 372/372

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 146/146

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 72/72

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 569/569

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 1092/1092

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 33/33

Đánh giá
Trần Đình Quang

Tỷ lệ hài lòng: 31/31

Đánh giá
Bùi Thị Việt Hà

Tỷ lệ hài lòng: 222/222

Đánh giá
Nguyễn Thị Thủy Tiên

Tỷ lệ hài lòng: 18/18

Đánh giá
Lê Vũ Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Văn Trị

Tỷ lệ hài lòng: 18/18

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá