Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 8394/8394

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1258/1258

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 2012/2012

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1145/1145

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 155/155

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 489/489

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1115/1115

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 495/495

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 34/34

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 173/173

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2733/2733

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 302/302

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 197/197

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 6854/6857

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 4253/4253

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 4845/4846

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 6491/6493

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 192/192

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 3327/3327

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 125/125

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 129/129

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 364/364

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 3548/3549

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 19/19

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 9/9

Đánh giá
Nguyễn Văn Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 62/62

Đánh giá
Nguyễn Tiến Sỹ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá