Sở, Ban ngành
  • Sở Thông tin và Truyền thông
  • Sở LĐ - Thương binh & XH
  • Sở Y tế
  • Sở Tư pháp
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hướng dẫn
  • Tra cứu thủ tục hành chính
  • Đăng ký thủ tục hành chính
  • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
  • Tra cứu qua sms
Sở Tư pháp: 20 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến
STT Tên thủ tục Mức độ Đăng ký
1 Thủ tục trợ giúp bằng hình thức tham gia tố tụng Mức 3 Đăng ký
2 Thủ tục yêu cầu, đề nghị trợ giúp pháp lý Mức 3 Đăng ký
3 Thủ tục bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài Mức 3 Đăng ký
4 Thủ tục đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức 3 Đăng ký
5 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Mức 3 Đăng ký
6 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Mức 3 Đăng ký
7 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Mức 3 Đăng ký
8 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức 3 Đăng ký
9 Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài Mức 3 Đăng ký
10 Thủ tục đề nghị tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý Mức 3 Đăng ký
11 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Mức 3 Đăng ký
12 Thủ tục xác định lại dân tộc có yếu tố nước ngoài Mức 3 Đăng ký
13 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Mức 3 Đăng ký
14 Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (trường hợp xin con nuôi đích danh) Mức 3 Đăng ký
15 Thủ tục công nhận việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài Mức 3 Đăng ký
16 Thủ tục khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Mức 3 Đăng ký
17 Thủ tục trợ giúp bằng hình thức tư vấn pháp luật Mức 3 Đăng ký
18 Thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài. Mức 3 Đăng ký
19 Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài. Mức 3 Đăng ký
20 Thủ tục trợ giúp bằng hình thức đại diện ngoài tố tụng Mức 3 Đăng ký