Sở, Ban ngành
 • Sở Thông Tin Truyền Thông
 • Sở LĐ - Thương binh & XH
 • Sở Y tế
 • Sở Tư pháp
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Sở Khoa học Công nghệ
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
Hướng dẫn
 • Tra cứu thủ tục hành chính
 • Đăng ký thủ tục hành chính
 • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
 • Tra cứu qua sms
Video
 • Tra cứu thủ tục hành chính
 • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
 • Sử dụng điện thoại chụp hồ sơ và đính kèm
 • Đăng ký thủ tục hành chính
 • Tra cứu thủ tục hành chính
 • Hướng dẫn đăng ký qua mạng
 • Hướng dẫn tra cứu tiến độ hồ sơ
Sở Tư pháp: 7 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến
STT Tên thủ tục Mức độ Đăng ký
1 Thủ tục trợ giúp bằng hình thức tham gia tố tụng Mức 3 Đăng ký
2 Thủ tục yêu cầu, đề nghị trợ giúp pháp lý Mức 3 Đăng ký
3 Thủ tục đề nghị tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý Mức 3 Đăng ký
4 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Mức 3 Đăng ký
5 Thủ tục khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Mức 3 Đăng ký
6 Thủ tục trợ giúp bằng hình thức tư vấn pháp luật Mức 3 Đăng ký
7 Thủ tục trợ giúp bằng hình thức đại diện ngoài tố tụng Mức 3 Đăng ký